How do we use cookies on this board?
We use files known as cookies on ForumBoardGames.ro to improve its performance and to enhance your user experience. By using ForumBoardGames.ro you agree that we can place these types of files on your device.

Cum folosim cookies pe acest forum?
Folosim fişiere cunoscute ca şi cookies pe ForumBoardGames.ro pentru a-i îmbunătății performanțele şi pentru a spori experiența utilizatorilor. Accesând ForumBoardGames.ro, vă dați acordul că putem plasa astfel de fişiere pe dispozitivul dvs.


What are cookies?
Cookies are small text files that a website may put on your computer, or mobile device, when you first visit that site or one of its pages.

Ce sunt cookies?
Cookies sunt mici fişiere text pe care un website le poate plasa pe computer-ul sau dispozitivul dvs. mobil, când vizitați pentru prima dată un site sau una din paginile acestuia.


There are many functions that a cookie can serve. For example, a cookie will help the website, or another website, to recognise your device the next time you visit it. ForumBoardGames.ro uses the term "cookies" in this policy to refer to all files that collect information in this way.

Sunt multiple funcții pe care un fişier tip cookie le poate servi. De exemplu, un cookie va ajuta website-ul, sau un alt website, să recunoască dispozitivul dvs. data viitoare când îl accesați. ForumBoardGames.ro foloseşte termenul “cookies” în această reglementare pentru a se referi la toate fişierele ce colectează informații în acest fel.

Certain cookies contain personal information – for example, if you click on "remember me" when logging on, a cookie will store your username. Most cookies will not collect information that identifies you, but will instead collect more general information such as how users arrive at and use ForumBoardGames.ro, or a user’s general location.

Anumite cookies conțin informații personale, de exemplu, dacă apăsați pe butonul denumit “Ţine-mă minte” când vă logați, un cookie va stoca numele dvs. de utilizator. Majoritatea cookie-urilor nu vor stoca informații care să vă identifice, dar vor colecta informații mai generale, ca modul în care utilizatorii ajung la ForumBoardGames.ro şi cum îl folosesc, sau locația generală a utilizatorului.

What sort of cookies does ForumBoardGames.ro use?
Cookies can perform several different functions:

Ce tipuri de cookies foloseşte ForumBoardGames.ro?
Cookies pot realiza un număr variat de funcții:


1. Necessary Cookies
Some cookies are essential for the operation of ForumBoardGames.ro. These cookies enable services you have specifically asked for.

1. Cookies Necesare
Unele cookies sunt esențiale pentru operarea ForumBoardGames.ro. Aceste cookies permit funcționarea unor servicii pe care le-ați cerut în mod special.2. Performance Cookies
These cookies may collect anonymous information on the pages visited. For example, we might use performance cookies to keep track of which pages are most popular, which method of linking between pages is most effective and to determine why some pages are receiving error messages.

2. Cookies pentru Performanță
Aceste cookies pot colecta informații anonime din paginile vizitate. De exemplu, am putea folosi cookies pentru performanță să contorizăm ce pagini sunt cele mai populare, ce metodă de legătură între pagini este cea mai eficientă şi să determinăm de ce unele pagini primesc mesaje de eroare.


3. Functionality Cookies
These cookies remember choices you make to improve your experience.
ForumBoardGames.ro may also allow third parties to serve cookies that fall into any of the categories above. For example, like many sites, we may use Google Analytics to help us monitor our website traffic.

3. Cookies de Funcționalitate
Aceste cookies îşi amintesc alegerile pe care le-ați făcut, pentru a vă îmbunătăți experiența.
ForumBoardGames.ro ar putea, de asemenea, permite unor terțe părți să livreze cookies ce se încadrează în oricare din categoriile de mai sus. De exemplu, ca multe website-uri, e posibil să folosim Google Analytics pentru a ne ajuta la monitorizarea traficului nostru online.Can a board user block cookies?
To find out how to manage which cookies you allow, see your browser’s help section or your mobile device manual - or you can visit one of the sites below, which have detailed information on how to manage, control or delete cookies.


Poate un utilizator al forumului să blocheze cookies?
Pentru a afla cum să gestionați cookies pe care le permiteți, accesați secțiunea de ajutor a brower-ului sau a dispozitivului mobil pe care îl folosiți, sau puteți vizita unul dintre website-urile de mai jos, ce conțin informații detaliate despre cum să gestionați, să controlați sau să ştergeți cookies


www.aboutcookies.org
www.allaboutcookies.org

Please remember that if you do choose to disable cookies, you may find that certain sections of ForumBoardGames.ro do not work properly.

Vă rugăm să aveți în vedere că, în caz că alegeți să dezactivați cookies, e posibil să descoperiți că anumite secțiuni din ForumBoardGames.ro nu funcționează corect.

Cookies on ForumBoardGames.ro from social networking sites
ForumBoardGames.ro may have links to social networking websites (e.g. Facebook, Twitter or YouTube). These websites may also place cookies on your device and ForumBoardGames.ro does not control how they use their cookies, therefore ForumBoardGames.ro suggests you check their website(s) to see how they are using cookies.


Cookies pe ForumBoardGames.ro de la website-uri de rețele sociale
ForumBoardGames.ro ar putea conține link-uri către website-uri de rețele sociale (ex: Facebook, Twitter sau YouTube). Aceste website-uri ar putea, de asemenea, să plaseze cookies pe dispozitivul dvs., iar ForumBoardGames.ro nu are niciun control asupra modului în care acestea îşi folosesc cookies. Prin urmare, ForumBoardGames.ro vă sugerează să verificați wesite-urile rețelelor sociale pentru a afla cum îşi folosesc propriile cookies.

General Data Protection Regulation - 2018 (GDPR)

To comply with the GDPR you need to be made aware that your ForumBoardGames.ro account will, at a bare minimum, contain a uniquely identifiable name (hereinafter “your user name”), a personal password used for logging into your account (hereinafter “your password”) and a personal, valid email address (hereinafter “your email”). Your information for your account at ForumBoardGames.ro is protected by data-protection laws applicable in the country that hosts us. Any information beyond your user name, your password, and your email address required by ForumBoardGames.ro during the registration process is either mandatory or optional, at the discretion of ForumBoardGames.ro. In all cases, you have the option of what information in your account is publicly displayed. Furthermore, within your account, you have the option to opt-in or opt-out of automatically generated emails.


În conformitate cu GDPR, trebuie să vă aducem la cunoştință următoarele: contul dumneavoastră de pe ForumBoardGames.ro va conține cel putin un nume unic identificabil (denumit în continuare “numele dvs. de utilizator”), o parolă personală folosită pentru accesarea contului (denumită în continuare “parola dvs.”) şi o adresă de email valabilă, personală (denumită în continuare “email-ul dvs.”). Informațiile dvs. pentru contul de pe ForumBoardGames.ro sunt protejate de legislația privind protecția datelor personale ce se aplică în țara unde avem hosting-ul. Orice altă informație în afară de numele dvs. de utilizator, parola dvs. şi email-ul dvs., cerute de ForumBoardGames.ro în timpul procesului de înregistrare sunt fie obligatorii, fie opționale, la alegerea ForumBoardGames.ro. În toate cazurile, aveți opțiunea să alegeți ce informații legate de contul dvs. să fie afişate în mod public. Mai mult, în cadrul contului dvs., aveți opțiunea să vă înscrieți sau să renunțați la primirea de email-uri generate automat.


Furthermore we will store all of the IP address that you use to post with. Depending on your preferences ForumBoardGames.ro may send you emails to the email address that ForumBoardGames.ro holds in your account which will either be that you used when you registered or one that you have subsequently changed, but you are able to change these preferences from your User Control Panel (UCP) at any time should you wish to stop receiving them.

În plus, vom stoca toate adresele IP pe care le folosiți pentru a posta. În funcție de preferințele alese, ForumBoardGames.ro v-ar putea trimite email-uri pe adresa de email pe care ForumBoardGames.ro o are ataşată contului dvs., adresă ce va fi cea folosită la înregistrare sau o alta, dacă a fost schimbată ulterior; aveți posibilitatea să renunțați la primirea lor, în orice moment doriți, din Panoul de Control al Utilizatorului (UCP).

The personal details that you gave us when you signed up, or added later, will be used solely for the purposes of ForumBoardGames.ro board functionality. They will not be used for anything else and neither will they be passed on to any third party without your explicit consent. You can check, at any time, the personal details ForumBoardGames.ro is holding about you from the Profile section of your UCP.

Detaliile personale pe care ni le-ați oferit atunci când v-ați înscris sau pe care le-ați adăugat ulterior vor fi folosite exclusiv pentru scopurile ce țin de funcționarea ForumBoardGames.ro. Detaliile personale nu vor fi folosite în alte scopuri şi nici nu vor fi oferite unor terțe-părți fără acceptul dvs. explicit. Puteți verifica, la orice moment, detaliile personale pe care ForumBoardGames.ro le deține despre dvs. din secțiunea Profil a UPC-ului.

The only other information about you is that which you decide to post in the fora, whereupon it is considered to be “publicly available” as it will have been indexed by search engines as well as on-line archive sites.

Singurele alte informații despre dvs. sunt cele pe care decideți să le publicați în cadrul forumului, după care se consideră că sunt “disponibile în mod public”, fiind indexate de motoare de căutare şi de site-uri de arhive on-line.